بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 165,718 98.24 159,153 97.63 150,191 97.04 144,494 96.92
اوراق مشارکت 114 0.07 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 536 0.32 2,689 1.65 3,695 2.39 3,723 2.5
وجه نقد 752 0.45 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 1,571 0.93 1,166 0.72 881 0.57 872 0.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 165,718 98.24 159,153 97.63 150,191 97.04 144,494 96.92