جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 152,294 94.8 118,148 75.15 84,989 45.06 41,441 20.56
اوراق مشارکت 581 0.36 3,425 2.18 10,054 5.33 39,008 19.35
سپرده بانکی 2,637 1.64 11,343 7.21 27,786 14.73 72,243 35.84
وجه نقد 475 0.3 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها 4,661 2.9 24,304 15.46 65,772 34.87 48,896 24.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 157,510 98.05 125,616 79.9 84,989 45.06 41,441 20.56