جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 159,955 98.1 137,487 97.55 136,336 98.56 136,336 98.56
اوراق مشارکت 90 0.06 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,105 0.68 3,183 2.26 1,930 1.39 1,937 1.4
وجه نقد 594 0.36 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 1,314 0.81 277 0.2 60 0.04 56 0.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 163,850 100.49 162,354 115.19 158,799 114.8 136,336 98.56