دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك اقتصاد نوين 45,000 %90.00
2 شركت تامين سرمايه نوين 5,000 %10.00