برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/09/11

به استحضار می­رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمایه ­گذاری نوین پیشرو در تاريخ 1397/09/11و با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام تنوین به بند 2-2-1 امیدنامه اضافه و سهام سنوین از این بند حذف گردید.