تصمیمات مجمع مورخ 1397/12/22

با توجه به برگزاری مجمع مورخ 1397/12/22 و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نماد "زدشت" به بند 2-2-1 امیدنامه اضافه گردید و بند 7-1 امیدنامه درخصوص تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تغییر یافت. همچنین متولی صندوق به موسسه حسابرسی بهرادمشار تغییر یافت.