ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری نوین پیشرو به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نوین پیشرو

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری نوین پیشرو

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری نوین پیشرو به همراه توضیحات