ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 اقتصاد نوين بلوار اسفندیار ١-٥١٥٢٥٣٦٥-٨٥٠-١٤٧
2 کشاورزی قائم مقام فراهانی ٧٥٦٢٣٧٤٨٥