رسید پذیره نویسی

گواهی سرمایه گذاری ممتاز

گواهی سرمایه گذاری عادی

درخواست صدور واحد سرمايه گذاري

فرم پذیره نویسی

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری

اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 اقتصاد نوين بلوار اسفندیار ١-٥١٥٢٥٣٦٥-٨٥٠-١٤٧
2 کشاورزی قائم مقام فراهانی ٧٥٦٢٣٧٤٨٥