مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/04 - تصویب اساسنامه 1398/09/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/04 - افزایش سقف 1398/09/11
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/09/04 1398/09/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/01 - تغییر تعهدات بازارگردانی 1398/08/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/01 - تمدید فعالیت 1398/07/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/01 - اضافه شدن نماد 1398/07/03
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/07/01 1398/07/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/12 1398/05/06
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/04/12 1398/04/12
مجمع مورخ 1397/12/22 1398/01/31
صورت حاضرین مجمع مورخ 1397/12/22 1397/12/28
مجمع مورخ 1397/07/29 - تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق 1397/12/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/11 1397/10/02
مجمع مورخ 1397/07/29 - تصویب صورت مالی - تمدید مدت فعالیت 1397/08/23
صورت حاضرین مجمع مورخ 1397/07/29 1397/08/09
مجمع مورخ 1397/01/21 - تمدید دوره فعالیت 1397/02/05
مجمع مورخ 1397/01/21- امیدنامه 1397/02/05
مجمع مورخ 1396/09/26 - تصویب صورت مالی - تغییر امیدنامه و اساسنامه 1396/10/18
مجمع مورخ 1396/08/03 (تمدید مدت فعالیت) 1396/08/29
صورت مالی مربوط به دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/01/23
گزارش عملکرد برای دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/01/23
مجمع مورخ 18/08/95_اساسنامه 1395/10/14
مجمع مورخ 18/08/95_امیدنامه 1395/10/14
صورتجلسه مجمع 1394/09/25
صورتجلسه اساسنامه 1393/12/11
صورتجلسه مجمع امیدنامه 1393/12/11
صورتجلسه مجمع موسس 01/05/1393 1393/05/01
صورت حاضرين مجمع01/05/1393 1393/05/01