صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت 1399 1399/03/07
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 29ام اسفندماه 1398 1399/02/21
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/01
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/01
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/07
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1398/09/30 1398/11/01
صورتهاي مالي برای دوره مالی منتهی به 1398/09/30 1398/11/01
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1398 - اصلاحیه 1398/09/11
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/08/25
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1398 1398/08/08
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1398 با تائید متولی 1398/08/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 ام مهر ماه 1398 1398/08/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/06
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد منتهي به 1398/03/31 1398/04/29
صورتهاي مالي منتهي به 1398/03/31 1398/04/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (خراد 1398) 1398/04/03
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (اردیبهشت 1398) 1398/03/08
صورتهاي مالي منتهي به 1397/12/29 با گزارش حسابرس 1398/02/25
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
صورتهاي مالي منتهي به 1397/12/29 با تائید متولی 1398/02/07
گزارش عملکرد منتهي به 1397/12/29 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (اسفند 1397) 1398/01/20
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (دی 1397) 1397/11/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 1397/09/30 1397/10/23
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (آذر 1397) 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/09/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (مهر 1397) 1397/08/28
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 - گزارش حسابرس 1397/07/24
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 1397/07/21
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (شهریور1397) 1397/07/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (مرداد 1397) 1397/06/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (تیر1397) 1397/05/09
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه (خرداد 1397) 1397/04/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق بازارگردانی نوین پیشرو (اردیبهشت 1397) 1397/03/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/12/29 - گزارش حسابرس 1397/02/24
افشای پرتفوی ماهانه (فروردین 97) 1397/02/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/04
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/04
افشای ماهانه پرتفوی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/01/29
افشای پرتفوی ماهانه (بهمن ماه) 1396/12/09
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/06/31 - حسابرسی شده (اصلاحیه) 1396/09/14
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/06/31 حسابرسی شده 1396/09/04
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/06/31 1396/07/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/06/31 - اصلاحیه 1396/07/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/06/31 1396/07/26
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد 96 1396/04/28
صورت مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395- حسابرسی 1396/02/11
صورت مالی مربوط به دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/01/23
گزارش عملکرد برای دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/01/23
گزارش عملکرد برای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/10/15
صورت مالی مربوط به دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1395 1395/10/14
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31-حسابرسی-اصلاحیه 1395/08/08
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31-حسابرسی 1395/08/03
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1395/06/31-اصلاحیه 1395/08/01
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1395/06/31 1395/07/06
صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31 1395/07/06
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/14
صورت مالی نه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/14
صورت مالي شش ماهه منتهي به 29/12/1394 با گزارش حسابرس 1395/02/04
گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 1394/12/29 1395/01/21
صورت مالي شش ماهه منتهي به 29/12/1394 با تایید متولی 1395/01/16
صورت مالي سه ماهه منتهي به 31/09/1394 با امضای متولی 1394/10/12
گزارش عملکرد دوره مالي سه ماهه منتهي به30/09/1394 1394/10/09
صورت‌هاي مالي سالانه منتهي به 31/06/1394 با گزارش حسابرس 1394/08/18
صورت مالي سالانه منتهي به 31/06/1394 با امضای متولی 1394/07/14
گزارش عملکرد دوره مالي سالانه منتهي به31/06/1394 1394/07/11
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/14
گزارش عملکرد دوره مالي 9 ماهه منتهي به31/03/1394 1394/04/13
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 29/12/1393 با گزارش حسابرس 1394/02/23
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 29/12/1393 1394/02/01
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 29/12/1393 با تایید متولی 1394/01/30
صورت مالی دوره مالي 3 ماهه منتهي به30/09/1393 1393/11/04
گزارش عملکرد دوره مالي 3 ماهه منتهي به30/09/1393 1393/11/04
صورتهاي مالي 2 ماه و 21 روزه منتهي به 31/06/1393 با گزارش حسابرس 1393/10/23
گزارش عملكرد دوره مالي 2 ماه و 21 روزه منتهي به31/06/1393 1393/09/10
گزارش عملكرد دوره مالي 2 ماه و 21 روزه منتهي به31/06/1393 1393/09/04
صورتهاي مالي 2 ماه و 21 روزه منتهي به 31/06/1393 با تاييد متولي 1393/09/02
صورتهاي مالي 2 ماه و 21 روزه منتهي به 31/06/1393 1393/09/01